rock paper scissors

You chose: (Human)
I choose: (Machine)

Do you feel lucky?